Dile önem verelim

Sayýn okurlar, Sözüme bir atasözümüzle baþlamak istiyorum. "Her bir dil, bir insan demektir" bu sözden yola çýkarak bulunduðumuz ülkede dilin ne kadar önemli olduðunu daha iyi anlýyoruz. Belçika bulunduðu konum itibariyle üç resmi bir çok ulusal di

Sayýn okurlar, Sözüme bir atasözümüzle baþlamak istiyorum. "Her bir dil, bir insan demektir" bu sözden yola çýkarak bulunduðumuz ülkede dilin ne kadar önemli olduðunu daha iyi anlýyoruz. Belçika bulunduðu konum itibariyle üç resmi bir çok ulusal dile sahip bir ülke. Bu ülkede yaþadýðýmýza göre en azýndan resmi dillerden olan Fransýzca veya Flamanca'yý bilmek gerekiyor. Kýrk yýlý aþkýn bir zamandan beri insanlarýmýzýn büyük bir bölümü bu ülkede yaþamakta. Bu nedenle insanlarýmýzýn büyük bir bölümü bulunduklarý bölge dillerinden birisini bilmekte. Özellikle Belçika'ya yeni gelen insanlarýmýzýn Fransýzca ve Flamanca'yý öðrenmek için bir kursa yazýlmasý zorunlu haldir. Ýnsanlar günlük yaþantýlarýndaki iþlerin takibi ve burada kalýcý olmalarý nedeniyle iyi bir dile sahip olmalýlar. Ýyi bir dil kapalý kapýlarýn açýlmasýnda, kendi iþlerinin takibatýnda ve çocuklarýnýn eðitimlerine yardýmcý olabilmek adýna dil zorunlu olmakta. Ýnsanlarýmýzýn geleceklerini daha iyi bir þekilde tanzim edebilmeleri için muhakkak bir dil bilmesi gerekir. Bu konuda Belçika'da gerek hükümet gerekse sivil toplum örgütleri çalýþmalar yapmaktalar. Bazý Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn da içinde bulunduðu bir çok dernek yabancý dil kurslarý vermekteler. Dil bilmeyenlerin kendi gelecekleri için bu kurslara yazýlmalarý en kýsa zamanda ya Fransýzca, ya da Flamanca öðrenmeleri için önemli fýrsattýr bu günler. Þimdi tam zamaný kurslara yazýlmanýn. Dil bilmeyen insanlarýmýzýn muhakkak bu fýrsatý deðerlendirerek kurslara kayýtlarýný yaptýrmalarýný hatýrlatýyoruz. Hayatýmýzýn her alanýnda bizlere lazým olacak olan bir dili öðrenmek kendimizi daha rahat hissetmemiz ve daha rahat dialog kurulmasý açýsýndan önem arzetmekte. Belçika vatandaþlýk haklarýný elde edebilmemiz için en önemli merhale olan dili öðrenmek yaþamýmýzýn bundan sonraki bölümlerinde bizler için büyük yararlar saðlayacaktýr. Ýyi bir eðitimin iyi bir dille olduðu bilinciyle tüm dil bilmeyenleri dil öðrenmeye davet ediyor, bu konuya büyük önem ve ehemmiyet vermelerini diliyorum... Yarýnlarýnýz mutluluklarla dolsun...