BIF'DEN BASIN AÇIKLAMASI

~Basın Açıklaması BİF üyelerine, insanlara ve toplumun geneline değer veren bir kurumdur. Hak ihlali olduğu takdirde geçmişten bugüne mazlumun, hakkı ihlal edilenin yanında durmuştur. Ona yardım eli uzatmıştır. Bu bağlamda bunun en son örneği Covid sürecinde, din-dil-ırk gözetmeksizin yaptığı yardımlardır. Ne yazık ki mart ayından bu yana özellikle büyük şehirlerde bulunan müslümanların yaptıkları yardım faaliyetleri yeterince yankı ve destek bulmamıştır. BİF insan haklarını gözetir. Yazılanların aksine de özellikle kadın ve çocuk haklarına herkesten fazla önem verir. Bütün insan hakları beyannamelerine uyar, onları tasdik eder ve kayıtsız şartsız herkes için uygulanmasını yetkililerden talep eder.

~Basın Açıklaması

BİF üyelerine, insanlara ve toplumun geneline değer veren bir kurumdur. Hak ihlali olduğu takdirde geçmişten bugüne mazlumun, hakkı ihlal edilenin yanında durmuştur. Ona yardım eli uzatmıştır. Bu bağlamda bunun en son örneği Covid sürecinde, din-dil-ırk gözetmeksizin yaptığı yardımlardır. Ne yazık ki mart ayından bu yana özellikle büyük şehirlerde bulunan müslümanların yaptıkları yardım faaliyetleri yeterince yankı ve destek bulmamıştır. BİF insan haklarını gözetir. Yazılanların aksine de özellikle kadın ve çocuk haklarına herkesten fazla önem verir. Bütün insan hakları beyannamelerine uyar, onları tasdik eder ve kayıtsız şartsız herkes için uygulanmasını yetkililerden talep eder.

Her fırsatta üyelerine yaşadığımız toplum içinde sosyal katılımın önemini vurgular. Okulda, işte, hayatın her alanında toplumsal dayanışmanın ne denli önemli olduğunu hatırlatır. Bu bağlamda da yaptığı çalışmalar her zaman toplumsal huzura katkı sağlamıştır.

BİF bu bağlamda bu tartışmadaki her aktörün sorumluluğunu üstlenmesini bekliyor. Gerçeği yansıtmayan ayrıştırıcı söylemler toplumda kin ve kavganın oluşmasına sebebiyet veriyor. BİF mevcut konjoktürün farkında ve konu İslam olduğu zaman toplumsal tartışmanın üzerindeki kara bulutların olduğunu görür fakat BİF bir nebze hoşgörü, rasyonalite ve nüans ile dengenin tekrar tahsis edilebileceği kanaatinde. Sonuç itibariyle BİF bu karmaşık hale getirilen konunun değerlendirmesini her vatandaşın kendi açık vicdanına bırakıyor ve herkesin konuya gerekli objektif bakış açısıyla yaklaşacağını ümit ediyor.

 

~22 Eylül 2020 : BİF, CMB ve IGMG

Haklı olarak şu an Milli Görüş'ün ve BİF’in kim veya ne olduğu merak ediliyor. BİF’in ne olduğunu öğrenmek için bu kurumun geçmişten bugüne gelişimini doğru bir perspektifle değerlendirmek gerekiyor. Milli Görüş Avrupa’daki binlerce işçi göçmenlere dini vecibelerini yerine getirme imkanı sağlamayı hedefleyen ilk camii çatı kuruluşudur. Bu IGMG adlı çatı kuruluş Avrupa çapında birçok ülkede temsilciliği mevcut. Belçika’daki temsilciliğin ismi BİF. BİF’in günümüzde Belçika çapında 29 şubesi var. CMB ise BİF’in sahibi olduğu bütün binaların idaresini üstlenmekte, tıpkı hristiyanların kilise idaresi gibi. BİF’in herhangi bir siyasi ajandası ve Türkiye’deki siyasi partilerle de bir bağı yoktur.

Genk'te bulunan binanın kullanım hakkı kira kontratıyla birlikte okul açma projesi olan bağımsız bir derneğe aittir. Dolayısıyla eğitim alanında resmi otoriteler karşısında tek sorumlu ve yetkili bağımsız olan bu resmi dernektir. Ne BİF ne CMB okul açılması talebinde bulunmuştur. Yani bahsi geçen dernekler arasındaki tek ilişki kira kontratından ibarettir.

Avrupa Milli Görüş farkındalık sahibi ve toplumun her aşamasında katkıda bulunabilecek bireylerin yetiştirmesini hedef edinmiş sosyo-toplumsal odaklı dini bir kurumdur. BİF hem dini dersler, hem toplumsal meseleleri kapsayan ders serileri, liseli öğrencilere yüksek öğretim bilgilendirme toplantıları düzenliyor. BİF’in fundementalist ve batı karşıtı bir kurum olarak lanse edilmesi gerçeği yansıtmamaktır. Aksine, hem BİF hem IGMG itidallığı ilke edinmiştir. ‘Buyrun ben Müslümanım’ ve Açık camii günleri de bu ilkenin ispatlarıdır.

Aşırıcı, Batı karşıtı, antisemit gibi suçlamalar gerçeği yansıtmamaktadır. BİF bu suçlamalar kapsamında hiç bir şekilde hukuki bir sürece dahil olmamıştır. Aksine, BİF yaptığı olumlu çalışmalar ve topluma kattığı katma değer sayesinde resmi otoriteler tarafından tanınan, bilinen ve saygı duyulan köklü bir kurumdur.

BİF günümüzde bütün farklılıklara saygı duyulduğu barışçıl bir toplumu müdafa eden sosyo-toplumsal odaklı dini bir kurum haline gelmiştir. Saygı ve topluma dahil olma ve topluma katkıda bulunma kurumumuzun temel taşlarıdır. Bu ilkelere uymak İslamiyet tarafından verilen bir sorumluluktur. BİF çalışmalarına dahil olan her gönüllü bu pozitif hedefi göz önünde bulundurur. Hem kurumun hem üyelerinin bu derece marjinalleştirilmesi, sosyal topluma kendini adamış olan Belçika’nın müslüman vatandaşlarını haksız ve yalan yere suçlamaktır.

*********************************

~Persbericht

BIF hecht grote waarde aan haar leden, aan mensen en de samenleving in het algemeen. Aldus dragen de georganiseerde evenementen bij tot de maatschappelijke vrede. De acties die in het kader van de coronamaatregelen zonder onderscheid te maken van religie, taal of nationaliteit werden opgezet, zijn hier het laatste voorbeeld van. Helaas hebben de verschillende hulpacties georganiseerd door moslims in de grote steden niet voldoende weerklank gevonden. BIF respecteert de mensenrechten, in tegenstelling tot wat wordt geschreven hecht ze meer belang aan vrouwen- en kinderrechten, respecteert en steunt alle

mensenrechtenverdragen en verzoekt de autoriteiten de mensenrechten voor iedereen te doen gelden.

BIF verwacht van elke actor in dit debat dan ook zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Polariserende uitspraken die de waarheid niet reflecteren leiden tot haat en conflict onder de bevolking. BIF is zich bewust van het huidige politieke klimaat en de donkere wolken die het maatschappelijk debat overheersen inzake de islam maar is ervan overtuigd dat een portie tolerantie, rationaliteit en nuance het evenwicht kunnen herstellen. Thans laat BIF de beoordeling van heel de heisa over aan het nuchtere geweten van elke burger en hoopt op een objectieve benadering door eenieder.

~Persbericht

22 september 2020 : BIF, CMB en IGMG

Terecht stelt men op dit moment de vraag wie of wat Milli Görüş en de vzw Islamitische Federatie van België zijn en inhouden. Om te begrijpen waar BIF voor staat is het belangrijk om de historische ontwikkeling van deze organisatie in een correct perspectief te plaatsen. Milli Görüş in Europa was een van de eerste koepelorganisaties van moskeeën met als doel de duizenden naar Europa geëmigreerde arbeidskrachten ruimte te kunnen bieden om hun religieuze verplichtingen na te komen. Deze koepelorganisatie, IGMG genaamd, heeft nationale afdelingen over heel Europa. De afdeling in België werd BIF gedoopt. Vandaag heeft BIF 29 lokale afdelingen in België. CMB daarentegen is de organisatie die gebouwen onder de hoede van BIF beheert, vergelijkbaar met een kerkfabriek. BIF hanteert geen politieke agenda in Europa en onderhoudt geen banden met politieke partijen in het land van herkomst.

Het gebruiksrecht middels een huurovereenkomst van het gebouw in Genk behoort toe aan een onafhankelijke organisatie. Bijgevolg is deze onafhankelijke organisatie de enige verantwoordelijke en bevoegde orgaan tegenover de officiële autoriteiten. BIF noch CMB hebben een aanvraag tot de opstart van een nieuwe school ingediend. De enige relatie tussen deze organisaties is de huurovereenkomst.

De Europese Milli Görüş is een sociaal-maatschappelijk georiënteerde religieuze organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van zelfbewuste burgers, geschikt om op elk niveau deel te nemen aan de samenleving. BIF organiseert religieuze lessen, lesreeksen over maatschappelijke thema’s, infoavonden voor laatstejaarsstudenten etc. Het beeld dat men tracht te schetsen als zou BIF een fundamentalistische antiwesterse organisatie zijn, strookt niet met de waarheid. Integendeel, BIF en IGMG staan erop om de matigheid als principe te hanteren. Menig project zoals ‘Hallo wij zijn moslims’ en de open moskeedagen zijn hier het toonbeeld van.

Aldus zijn de aantijgingen als zou men extremistisch, anti-westers en anti-semitisch zijn niet waarheidsgetrouw. BIF is nooit betrokken geweest in een juridische procedure betreffende deze beschuldigingen. De organisastie is jegens de autoriteiten gekend als een gevestigde gevoeglijke organisatie.

BIF is de dag van vandaag uitgegroeid tot een sociaal-maatschappelijk georiënteerde religieuze organisatie die voorstander is van een vreedzame samenleving met respect voor alle verschillen. Respect, deelname en bijdrage aan de samenleving zijn de pilaren van onze organisatie. Het hanteren van deze principes is bovendien een verantwoordelijkheid die wordt opgelegd door de islam. Elk persoon die zich vandaag inzet voor BIF heeft enkel deze positieve richtpunt voor ogen. De marginalisering van de organisatie alsook van de leden is dan ook niets anders dan het valselijk beschuldigen van positief ingestelde en maatschappelijk geëngageerde moslimburgers van België.