Eðitime önem vermeliyiz

Belçika Türk Kadýnlar Derneði'nin AÇEV Programý çerçevesinde yapmýþ olduðu eðitim göz doldurmaya devam ediyor. Eðitim yýlý sonu nedeniyle, Diyanet Vakfý Konferans Salonunda yapýlan töreni izlemiþ çok mutlu olmuþtum. Çocuklarla beraber annelerin de

Sayýn okurlar, Belçika Türk Kadýnlar Derneði'nin AÇEV Programý çerçevesinde yapmýþ olduðu eðitim göz doldurmaya devam ediyor. Eðitim yýlý sonu nedeniyle, Diyanet Vakfý Konferans Salonunda yapýlan töreni izlemiþ çok mutlu olmuþtum. Çocuklarla beraber annelerin de büyük heyecanla izledikleri diploma töreni coþkuluydu. Baþarýlý Anneler çocuklarýyla beraber diplomalarýný alýrken sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Gerek Dernek yöneticileri gerekse anneler hazýrladýklarý o güzel program ve konuþmalarla çok güzel mesajlar verdiler. Diploma törenini izlerken AÇEV programý çerçevesinde eðitim veren ve büyük çabalar sarfeden Filiz Fýndýk hocanýn hakkýnýn büyük olduðunu düþündüm hep. Tüm annelerin ve çocuklarýn kalbinde taht kuran Filiz Hoca ve Belçika Türk Kadýnlar Derneði'ni yürekten tebrik ediyorum. Kendimde bir anne olduðum için o coþkuyu yüreðimde hissettim. Hayatta en önemli þeyin eðitim olduðunu düþünürsek, çocuklarla beraber anneleri de eðiten bu kurumun baþarýsý ayakta alkýþlanýr. Her ne kadar tatil dönemine girdiysek de yeni eðitim yýlýnda bu kurumun daha da kaliteli hizmetler vereceðine inanýyorum. Annelerin 2006-2007 eðitim yýlýnda daha çok bu eðitime önem vermeleri gerektiðini düþünüyorum. Saygýdeðer anneler izin dönüþü kayýt yaptýrmayý unutmayýnýz. Tabi her türlü eðitim önemli ve gereklidir. Çocuklarýmýzý eðitimden mahrum etmemeliyiz. Onlarýn geleceðini iyi bir eðitimin belirleyeceðinin hepimiz bilincindeyiz. Yeter ki onlarýn eðitimini ihmal etmeyelim. Onlarýn baþaracaklarýna inanýyoruz. Bu duygularla Hayýrlý tatiller diliyorum. Saygýlarýmla...